Openbare stukken

Beleidsplan

Op 19 mei 2016 is het beleidsplan door het bestuur geaccordeerd.

Financiële verantwoording

Het bestuur stelt jaarlijks een financiële verantwoording (jaarrekening) over het afgelopen kalenderjaar vast. Deze jaarrekening wordt – voorzien van een goedkeurende verklaring van een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant – ter vaststelling gezonden aan het College van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen. De financiële verantwoordingen over de jaren vanaf 2017 vindt u hierna:

Staat van baten en lasten 2017
Staat van baten en lasten 2018
Staat van baten en lasten 2019
Staat van baten en lasten 2020
Staat van baten en lasten 2021

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2021

De inkomsten kwamen in 2021 nagenoeg geheel uit de verpachting van landerijen. Er zijn 16 subsidieverzoeken uitbetaald. Dit is verhoudingsgewijs niet veel. Nog steeds konden vanwege Covid-19 veel evenementen niet doorgaan. Het bedrag aan uitbetaalde subsidies was wel aanzienlijk wegens de uitbetaling van onze bijdrage aan de landschapsbiografie Westerwolde. Het bedrag van € 50.000 werd enkele jaren eerder al onder voorwaarden toegezegd.

Voorgenomen bestedingen 2022

In de begroting 2022 is opgenomen dat naar verwachting voor een bedrag van € 35.000,- aan reguliere subsidies wordt verstrekt. Dit is uiteraard een inschatting. De uiteindelijke hoogte ervan hangt voornamelijk af van het aantal aanvragen, passend binnen onze doelstellingen, wat in enig jaar binnenkomt. De afgelopen jaren waren relatief weinig evenementen mogelijk maar wij verwachten dat er dit jaar weer veel meer door kan gaan. Ook wordt in 2022 voor de zevende keer de gouden “penning van verdienste” uitgereikt. Hiervoor is een bedrag van € 8.000 begroot.