Openbare stukken

Beleidsplan

Op 19 mei 2016 is een nieuw beleidsplan door het bestuur geaccordeerd.

Financiële verantwoording

Het bestuur stelt jaarlijks een financiële verantwoording (jaarrekening) over het afgelopen kalenderjaar vast. Deze jaarrekening wordt – voorzien van een goedkeurende verklaring van een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant – ter vaststelling gezonden aan het College van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen. De financiële verantwoordingen over de jaren vanaf 2012 vindt u hierna:

Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Staat van baten en lasten 2017

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2017

De inkomsten kwamen in 2017 nagenoeg geheel uit de verpachting van landerijen. Er zijn 16 subsidieverzoeken gehonoreerd. Verder is in september 2017 de gouden “penning van verdienste” uitegereikt aan dhr. drs. Jochem G. Abbes. Als laatste is in dit boekjaar een betonbrug over de Ruiten Aa, ten behoeve van de ontsluiting van de landerijen van een pachter, vervangen door een duiker met voorzieningen voor de kanovaart.

Voorgenomen bestedingen 2018

In de begroting 2018 is opgenomen dat naar verwachting voor een bedrag van € 25.000,- aan reguliere subsidies wordt verstrekt. Daarnaast is een bedrag van € 50.000,- toegezegd als bijdrage in de totstandkoming van een Landschapsbiografie Westerwolde. Het bedrag voor reguliere subsidies is een inschatting. De uiteindelijke hoogte ervan hangt voornamelijk af van het aantal aanvragen, passend binnen onze doelstellingen, wat in enig jaar binnenkomt.