Openbare stukken

Beleidsplan

Op 19 mei 2016 is een nieuw beleidsplan door het bestuur geaccordeerd.

Financiële verantwoording

Het bestuur stelt jaarlijks een financiële verantwoording (jaarrekening) over het afgelopen kalenderjaar vast. Deze jaarrekening wordt – voorzien van een goedkeurende verklaring van een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant – ter vaststelling gezonden aan het College van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen. De financiële verantwoordingen over de jaren vanaf 2012 vindt u hierna:

Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Staat van baten en lasten 2017
Staat van baten en lasten 2018

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2018

De inkomsten kwamen in 2018 nagenoeg geheel uit de verpachting van landerijen. Er zijn 19 subsidieverzoeken gehonoreerd. Daarnaast is een bedrag van € 50.000,- toegezegd als bijdrage in de totstandkoming van een Landschapsbiografie Westerwolde. Dat bedrag is echter nog niet betaald in 2018; naar verwachting wordt dit pas in 2020 concreet.

Voorgenomen bestedingen 2019

In de begroting 2019 is opgenomen dat naar verwachting voor een bedrag van € 35.000,- aan reguliere subsidies wordt verstrekt. Dit is uiteraard een inschatting. De uiteindelijke hoogte ervan hangt voornamelijk af van het aantal aanvragen, passend binnen onze doelstellingen, wat in enig jaar binnenkomt. Door een toenemende aandacht in de diverse media voor het werk van onze stichting én door het inloopspreekuur wat we hebben gehouden voorafgaand aan de subsidievergadering is het aantal aanvragen in 2019 fors toegenomen. Het bedrag wat wordt uitgekeerd over 2019 zal waarschijnlijk ruim boven de € 50.000,- uitkomen.