Openbare stukken

Beleidsplan

Op 19 mei 2016 is het beleidsplan door het bestuur geaccordeerd.

Financiële verantwoording

Het bestuur stelt jaarlijks een financiële verantwoording (jaarrekening) over het afgelopen kalenderjaar vast. Deze jaarrekening wordt – voorzien van een goedkeurende verklaring van een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant – ter vaststelling gezonden aan het College van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen. De financiële verantwoordingen over de jaren vanaf 2017 vindt u hierna:

Staat van baten en lasten 2017
Staat van baten en lasten 2018
Staat van baten en lasten 2019
Staat van baten en lasten 2020
Staat van baten en lasten 2021

   (staat van baten en lasten 2022 en 2023 wordt medio mei 2024 behandeld in het bestuur)

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2021

De inkomsten kwamen in 2021 nagenoeg geheel uit de verpachting van landerijen. Er zijn 16 subsidieverzoeken uitbetaald. Dit is verhoudingsgewijs niet veel. Nog steeds konden vanwege Covid-19 veel evenementen niet doorgaan. Het bedrag aan uitbetaalde subsidies was wel aanzienlijk wegens de uitbetaling van onze bijdrage aan de landschapsbiografie Westerwolde. Het bedrag van € 50.000 werd enkele jaren eerder al onder voorwaarden toegezegd.

Voorgenomen bestedingen 2024

In de begroting 2024 is opgenomen dat naar verwachting voor een bedrag van € 65.000,- aan reguliere subsidies wordt verstrekt en dat wij daarnaast een bijdrage van € 5.000,- aan boeken zullen leveren. Dit is uiteraard een inschatting. De uiteindelijke hoogte ervan hangt voornamelijk af van het aantal aanvragen, passend binnen onze doelstellingen, wat in enig jaar binnenkomt.